Energideklaration i Malmö – vikten av energieffektivisering

07 februari 2024 Maja Bergman Lindberg

editorial

I takt med en allt större medvetenhet om klimatförändringarna och behovet av hållbara lösningar, växer betydelsen av energideklarationer. Malmö, som en av Sveriges ledande städer inom miljöarbete och hållbarhet, ställer höga krav på energihushållning i fastigheter. Ett energieffektivt hem eller en byggnad bidrar inte bara till en reducerad klimatpåverkan utan även till minskade driftkostnader för ägare och brukare. I denna artikel utforskar vi vad en energideklaration innebär, hur processen går till i Malmö och varför det är av stor vikt för fastighetsägare i regionen.

Vad är energideklaration?

Energideklarationen är ett dokument som ger en officiell bedömning av en byggnads energiprestanda. Deklarationen innehåller information om byggnadens energianvändning och ger rekommendationer för hur energieffektiviteten kan förbättras. Syftet är att ge fastighetsägare och potentiella köpare eller hyresgäster en tydlig bild av energiförbrukningen och därmed underlätta för beslut som leder till minskad energianvändning och lägre energikostnader. I Sverige är energideklarationen lagstadgad och måste upprättas av auktoriserade energiexperter.

energideklaration i Malmö

Processen för energideklaration i Malmö

I Malmö genomförs energideklarationer enligt föreskrifterna i Energideklarationsförordningen (2006:984). Varje fastighetsägare är skyldig att se till att en energideklaration upprättas vid nybyggnation, större ombyggnader eller vid försäljning av fastigheten. Det är även ett krav att uppdatera energideklarationen vart tionde år. Processen inleds med att fastighetsägaren kontaktar en certifierad energiexpert. Experten genomför sedan en noggrann genomgång av byggnaden, vilket inkluderar inspektion av uppvärmningssystem, fönster, isolering och andra faktorer som påverkar energiförbrukningen. Tar med sig resultatet från denna granskning och information om fastighetens tidigare energianvändning för att utföra beräkningar och analyser. Basera på dessa analyser skapas energideklarationen, som visar energiprestandavärden och lister rekommendationer för att förbättra energieffektiviteten.

Fördelar med energideklaration

Energideklaration i Malmö innehar flera fördelar. Förutom att den hjälper till att synliggöra fastighetens energianvändning och uppmuntra till energieffektiviseringsåtgärder, kan den även ha en direkt inverkan på fastighetens marknadsvärde. Mer energieffektiva byggnader är oftast mer attraktiva på fastighetsmarknaden, då de har lägre driftkostnader och anses vara mer framtidsorienterade. För hyresgäster innebär en bättre energieffektivitet i fastigheten lägre energikostnader, vilket kan vara en avgörande faktor vid val av bostad. Dessutom utgör energideklarationer en viktig del i arbetet med att nå nationella och globala energi- och klimatmål. Genom att kontinuerligt arbeta för att minska energiförbrukningen i byggnader, bidrar fastighetsägare i Malmö till en mer hållbar stad och hjälper till att minska den totala miljöpåverkan.

Välja rätt partner för energideklaration

Att genomföra en energideklaration är ett specialiserat uppdrag som kräver rätt expertis. Det är därför avgörande att välja en partner med rätt kompetens och erfarenhet inom området. Med en lång erfarenhet av energideklarationer och en professionell inställning till varje uppdrag, finns det flera företag som är väl rustade att hjälpa till med att optimera fastighetens energiprestanda. Deras certifierade energiexperter kan erbjuda skräddarsydda lösningar som inte bara uppfyller lagkrav utan även bidrar till långsiktig energibesparing och en mer hållbar fastighetsprofil.

Fler nyheter